Volg num mer 417 Min.v.Financien Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 418 Dir.ïTed.Spoorwegen 419 voorzitter 420 Best.ver.v.Chr. Buitengewoon On derwijs 421 Dir.G-em. werken bericht de definitieve vaststelling van de uitkeeringen ingevolge art.3, letter c der Wet - financieele verhou-l ding en art.II der wet van 4 Maart 19} (Stbl.74) over het, uitkeeringstijdvak 1937/1938. zendt antwoord op het schrijven van en W.dd.10 Dec.1938 verzoekende verbe. teringen aan te brengen bij den spoor wegovergang van de halte ,Soestdijk. Omtrent deze aangelegenheid brengt de Insp.v.Politie een nader advies uit bi, schrijven dd.23 Maart 1939 no.983/4. Beslot* 3chri ji iet col len ov« aanwez: borden Hoewel ken boe verzoel bezien, toezicl tiecor] r/egen c rijding aanrijc overdag deelt mede dat opnieuw een onderzoek i ingesteld naar de loonen van de volle dige vaklieden in de verschillende tal ken van bedrijf in de gemeente en dat uit dit onderzoek blijkens een hierbi, iovergelegden staat is gebleken dat de Iloonen der gemeentewerklieden uitgaan boven het plaatselijk loonpeil. deelt mede, dat de meeste gemeenten boven de wettelijk verplichte 15> per leerling voor de gemeente Amers foort in de exploitatiekosten van Chr buitengewoon lager onderwijs 35,= Pe leerling betalen. Bovendien betalen I de gemeenten aan de vereeniging de hel van de vervoerkosten tot een maximum van 30,= per leerling. Tot nu toe zijn 2 leerlingen uit Soest ingeschre ven, voor andere leerlingen is nog na der onderzoek noodig. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwv er gunning, vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen. Beslote nieuw c results der gen loonped leiding puntc en dat blijver Aan hei College schoolg een sul 22 Maai bestuur zal woi van wel meenteg het bez Gelet c 28 Maar vragen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 219