Volg num mer Datum Korte inhoud 37 33 39 40 41 42 ^3 Prov. Utrechtsche Electriciteits- MijUtrecht. Directeur van Ge meentewerken W.Klein, van V/ee destraat 9- J.Rams, Verl.Ko- lonieweg 9, Soesti J.J.v.d.Linden en P.van Rijthoven, architecten D.van Aurich, Burg. 'Grothestraat 3, Soest Mr.H.A.BroersNo taris te s-Graven dage. deelt mede dat het aangeboden vast- ïechttarief voor het perceel Steen- hoffstraat 6 geheel volgens de daar voor algemeen geldende regeling is bepaald geworden, zoodat een lager vastrechtbedrag niet aangeboden kan worden adviseert aan den Raad een crediet aan te vragen voor het aanbrengen van verbeteringen aan perceel Birkstraat b vraagt in principe toestemming voor den bouw van een woonhuis en een woon- winkelhuis op perceel sectie D.22Ö7 (oud no.1609). De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit. vraagt vergunning voor het bouwen van ondergrondsche schuilplaatsen, jpe Directeur van Gemeentewerken (brengt advies uit bij rapport dd6 dan.1939, no.26/1. vragen de goedkeuring op een door hen Ontworpen plan tot verkaveling van de buitenplaats "Colenzo", aan de Vrede hof straat, alhier. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd. 2 Januari 1939, no.p2/1« deelt mede een strook gronds te wil len afstaan voor verbreeding van de Burg.Grothestraat onder andere onder voorwaarde, dat een bedrag van 5,= per 132 wordt ontvangen. yerzoekt namens Mej.Schoen den gevraag- den prijs voor grond aan de Soester- bergschestraat te herzien; de finan- cieele opzet van het plan zou voor het voorterrein slechts een prijs van 2,= per M2 voor den voorgrond ge- doogen. Mocht in deze verlaging wor den toegestemd, dan zcu tevens in o- verweging worden genomen om het ter rein 3 M. breeder te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 21