■fa telling ;e art .3,. Ie verhou-l Maart 193 j gs tijdvak ven van nde verte- den spoor- stdijk. brengt de ies uit bi| 0.983/4. Kennisgenomen. .1*' liuiV, Besloten wordt aan de Directie der Ned.Spoorwegen een 3chri jven te zenden waarin wordt medegedeeld, dat Tu. iet college van oordeel blijft, dat de jfr&i^.iél'itlng bij ïen overweg onvoldoende is, mede in verband met de aanwezige verlichting van winkels enz. zijn de stop- lorden en spoorwegboomen onvoldoende zichtbaar, loewel het college de toezegging om bij den westelijk ten boom een lantaarn te doen plaatsen op prijs stel-;, verzoekt het deze aangelegenheid nogmaals te willen bezien. Het merkt hierbij op, dat meerder politie toezicht ter plaatse, gezien de sterkte van het poli tiecorps niet mogelijk is; de opmerking van de Spoor wegen dat het meerendeel van de plaats gevonden aan rijdingen overdag geschiedde is onjuist; van de zeveft aanrijdingen in 1938 geschiedden er slechts twee overdag. nderzoek i» de volle- Li end e tak be en dab en hierbij* 2n dat de j 1 uitgaan. LI. neenten 3 15,= 1 3 Amers- 1 en van Ghr 35,= pe )etalen .ng de hel: maximum nu toe .ngeschre' .s nog na> rige ver 'ge ze ld va' riezen. BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt aan het G.O.te berichten dat een nieuw onderzoek hieromtrent is ingesteld en dat het resultaat hiervan is dat gebleken is dat de loonen ier gemeentewerklieden uitgaan boven het plaatselijk loonpeil. Hoewel derhalve voor eenige verlaging aan leiding zou bestaan staat het college op het stand punt, dat hiertoe niet dient te worden overgegaan en dat de oorspronkelijke loonen gehandhaafd kunnen olijven. Aan het bestuur zal worden medegedeeld, dat het College bereid is den Raad voor te stellen voor elk schoolgaand kind uit deze gemeente aan het bestuur een subsidie te verleenen, als in het schrijven van 22 Maart j.1. aangegeven. Onder de aandacht van het bestuur zal worden gebracht, dat de subsidie enkel zal worden verleend voor die kinderen ten aanzien van welke - desgewenscht na raadpleging van den ge meentegeneesheer - door het College toestemming tot het bezoeken der school zal zijn verleend. Celet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 28 Maart 1939 nos.40,43 en 41 wordt besloten de aan vragen nos.2/519» 2/520 en 1/1569 in te willigen. l Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 220