Volg num mer 422 425 424 425 426 427 428 Afzender of voorsteller Wethouder van fi nanciën. Korte Datum H.M.P.Kalee, Bar- tolottilaan Soest 1 6 Hoofd o.l.scnool a/d Beetzlaan. Directeur van meentewerken. Ge- MevrCJ.Desta-de Keizer, Amersf.str 78, Soesterberg. A.A.v.Winden, Nach tegaalweg 15, Secr taris der plaatse lijke afd.van "Her wonnen Levenskracht Ver.van Nederland- s che Gemeenten stelt voor per 1 April a.s. een kas- geldleening aan te gaan met de N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam groot /.4u.00ü,= a 1 fo per jaar voor den tijd van 4ên maand. beklaagt zich, als eigenaar van de peroeelen Bartolottilaan 11 en 15, over het bouwen van een steenen ge bouw en ijzeren loods op een terrein achter zijn perceelen, door Jhr.v.d. Brandeler De Directeur van Gemeentewerken bren rapport uit bij schrijven van 28 Maart 1959, no.19/15. stelt voor Mej.A.Boelcfs met ingang van 25 Maart 1959 tot tijd .onderwijze res aan de o.l.scnool aan de Beetz laan te benoemen, zulks wegens onge steldheid van de vaste onderwijzeres Mej.JCvd.nroek. bericht naar aanleiding van het schi|; ven van Gedeputeerde Staten van 28 februari j«l», 2e afd .no272/555 in zake wijziging van de Bouwverordening- verzoekt toestemming tot het houden eener collecte (Emmabloem), op Don derdag 20 April a.s. te Soesterberg, zulks ten behoeve der hed.Centrale Ver.tot bestrijding der t.b.e. De inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbie den van een bloempje of speldje, op Zaterdag 15 Mei a.s. vanaf 12 uur en Zondag 14 Mei d.a.v. tot 12 uur, zuD ten behoeve der R.K.Ver.tot bestrij ding der T.B.C. "Herwonnen nevenskracit De inspecteur van politie adviseert tot. inwilliging van het verzoek. bericht naar aanleiding van het seint ven van Burgemeester en wethouders dd. 11 Maart j 11e afd.no. 1566 in* zake invoering van een regeling, vol gens welke alleen kampeerver gunningen1 zullen worden afgegeven aan hen, uie in het bezit zijn van een door de Ne- derlandsche

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 223