num- Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u mer 429 N.V.P.U.E.M. 430 431 432 433 434 435 Afd.Belastingen ter secretarie. Ver .v.Oud-patiën ten v.banatorium Zonnegloren Soest, Commandant Vrijwil-j lige Brandweer, Soest A-.vari Oostenbrugge Molenstraat 49 W.Z. Soest Ver.van üed.Gemeen ten. Wethouder Gasille. deelt mede dat geen lager vastrecht- bedrag kan worden vastgesteld voor liet perceel Steenhoffstraat o. biedt aan ter vaststelling: het 3e suppl.Konier hondenbelasting 193Ö, tot een TIEN GULBEN ƒ.15,50. totaalbedrag van vjjjj'- EN VLPÏIG CENTS. Zegge vraagt toestemming tot het houden van een verloting. Be Inspecteur van Politie heeft geen bezwaar vraagt machtiging om over te gaan tot aanschaffing van verschillende arti kelen waarvoor gelden zijn uitgetrok ken in de gemeentebegroeting voor 1935. verzoekt /.20,= om te leeren chauf- feeren. bericht omtrent een tusschen eenige groote gemeenten tot stand gekomen gemeenschappelijke regeling tot vor ming van een rechtspersoonlijkheid be zittend lichaam als bedoeld in art. 130, 1e lid, sub b, der gemeentewet, welk lichaam tot taak heeft de aan schaffing, den aanleg en het onder houd van radio-apparaten met zeer hooge frequenties te verzorgen. Het Hoofd Lbd. brengt advies uit bij schrijven van 23 üaart 1939 no»3/A, 71 a deelt mede, in de vergadering der Commissie Grondbedrijf en Uitbreidings plan den uitslag van de aanbesteding der boerderij bekend te hebben gemaakt- Be Commissie adviseert de weilanden niet op den ouden voet te doch tc gelegener tijd het koopen en daarna het land weiden; het laatste zoo mogelijk ge lijktijdig met de verpachting van de boerderij, waarvan de bouwmogelijkheid (bij onderhandsche aanbesteding) nog onder oogen ware te zien. verpachten, hooi te ver te laten be- kenn Het vast den Toes verl Mach bran 200 8 pa 1 st 2 st Op h Besl mees hoof Van word

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 225