3>1 ~i 'ast recht- ld voor BESLISSING Afdeeling en No. - Kennisgenomen. Aanmerkingen ISoJ} elasting van vujf'- Zegge Het pe suppletoir kohier hondenbelasting 195Ö wordt vastgesteld tot een totaal bedrag van vijftien gul den vijjftig cents, zegge ƒ.15,50. houden var.-, se ft geen Toestemming voor het houden van deze verloting wordt verleend 3 gaan tot ide arti- Ltgetrok- 5 voor Machtiging tot aanschaffing van de volgende voor de aJr brandweer noodzakelijke artikelen wordt verleend als: L 200 M. slang met inbendelen /.400,= 6 paar genormaliseerde 2t" Storz koppelingen" 44,= 1 standpijp met Btorz koppeling 54> 2 straalpijpen met Btorz koppeling 21, i chauf- Op het verzoek wordt afwijzend beschikt. eenige ;e konen ot vor kheid be- in art. entewet de aan- onder- zeer en. uit bij d 5/a Besloten wordt deze zaak in handen van den Burge meester te stellen, die deze aangelegenheid met het hoofd Lbd. zal bespreken. Van dit besluit zal aan het hoofd Lbd. mededeeling worden gedaan. g der :reidings- )steding 1 gemaakt, .landen pachten, )i te ver laten be- .ijk ge- an de lijkheid •g) nog Besloten wordt aan den raad den uitslag van de aan besteding mede te aeelen met het voorstel voor de ingeschreven som niet over te gaan tot den bouw van: de boerderij. Het College zal in overleg met de com missie voor openbare werken nader overwegen welke oeslissing ten aanzien van een cvcntueelen bouw als-I- nog genomen zal kunnen worden. -j j ^~/2oZ-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 226