Volg num- Afzender of voorsteller Datum mer 4}7 Wethouder Gasille Directeur van Ge meentewerken 438 Wethouder Gasille. 439 Wethouder Gasille. 440 Directeur Postkan toor Soest. J3eslo1 van J deelt mede, dat de Commissie Grond bedrijf zich er mede kan vereenigen, dat van J.Th.ter Veer in eigendom wordt- overgenomen een aan den Heide weg gelegen strook, groot 7 M2 uit oud D.nr.2214 in sectie D.nr.2653» bericht omtrent een voorgestelde rui- Beslot ling van grond met B.J.Rosmuller en brenge aankoop van diens woning. Geadviseerd van wordt het adres voor kennisgeving aaiif te nemen. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met het advies vairl den Directeur van Gemeentewerken ver eenigen. deelt mede,dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich er mede vereenigen kan, dat het weggedeelte van v/eg 144, loopende van den Heide weg tot den nieuw aan te leggen weg 143 zal worden aangelegd (met klin kerverharding), hoewel de gemeente |van de verplichting tot aanleg bij ac te van 11 Maart 1939 is ontheven. ideelt mede, dat door de meting van jden landmeter is komen vast te staan,] dat ingevolge raadsbesluit van 23 De"' cember 193"! aari <J»v.d.Valk een bouw terrein aan de Laanstraat ter grootte van 145C M2 is verkocht, zoodat een bedrag van ƒ.100,(50 x 2,=) door den kooper moet worden bijbetaald. Voorts wordt gevraagd een beslissing te nemen ten aanzien van de kosten van opmeting, welke /'.84,= hebben bedragen. verzoekt te willen berichten of en izoo ja, op welke voorwaarden de ge- peente 20 M3 zand wil reserveeren, met de verplichting tot onverwijlde levering bij opvraag zijnerzijds, zulks ter bescherming van het postkantoor Itegen beschadiging bij luchtaanvallen. De Directeur van Gemeentewerken breng1 lier omtrent rapport uit bij schrijven üd. 27 Maart 1939, no.1400. Beslol *te val Beslol hem, ƒ.100, 84 moet v Beslol mede 1 men pc moet z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 227