Volg- j num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n n o u 441 442 44J 444 Directeur van Ge meentewerken. Woningstichting "Ons Belang". W.J.v.d. Heuvel, architect te Ameris- foort Ged.Staten. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. jde Voorzitter deelt mede, dat hij in den Haag gesproken heeft over een tweede voorschot aan de Woningstich ting "Ons Belang" voor verbetering van nog leegstaande woningen. Hem is medegedeeld, dat de vraag officieel bij het departement moet worden in gezonden onder overlegging van een uitgewerkte begrooting van kosten. Een afschrift van de aan het departe ment te zenden stukken moeten gelijk tijdig worden ingezonden bij den Hoofd inspecteur voor de Volksgezondheid (Volkshuisvesting De Voorzitter stelt voor het Bestuur van Ons Belang te verzoeken spoedig de begrooting in te zenden. vraagt een houten gebouw, staande achter perceel Wald.Pyrmontlaan 35, te mogen sloopen en daarvoor een stee-, nen gebouw in de plaats te stellen, teneinde dit gebouw te bestemmen voor atelier en toonzaal. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend, advies uit bij rapport van 28 Maart 1939, no.4/2. deelen mede dat het Departement van Binnenlandsche Zaken van oordeel blijft idat de toekenning van twee extra-pe- tiodieke verhoogingen aan den adjunct commies W.van Veeren en van drie ex tra-periodieke verhoogingen aan den commies P.W.Blaas te ver gaat, doch dat met de toekenning van één extra- iperiodieke verhooging voor elk der jbeide functies zou kunnen worden in gestemd. In verband daarmede verzoe ken Ged.Staten wijziging der begrooting 1938 te bevorderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 229