- H $7* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van houw- en Woningtoezicht no 29, wordt besloten de aanvrage no.2/514 in te willi gen. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt be sloten De Secretaris zal zich telefonisch met den Voorzit ter van Ons Belang in verbinding stellen. Bij meerderheid van stemmen v/ordt besloten adressant fj mede te deelen, dat het College in beginsel geen be - i zwaar heeft tegen het sloopen van dit houten gebouw 1' en het daarvoor in de plaats bouwen van een steenen gebouw niet grooter en precies op dezelfde plaats v/ordt gebouwd. Wethouder Gasille kan zich met dit besluit niet ver eenigen, aangezien het hier geen gemengde wijk is en liet be sluit inconsequent is met het reeds meermalen door het College ingenomen standpunt ten aanzien van de toepassing van gelijksoortige vraagpunten het uitbreidingsplan betreffende. Besloten wordt: 1e. hun besluiten van 24 November 1937 te wijzigen overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerp-be- sluiten en 2e. den raad voor te stellen de hiermede verband houdende wijzigingen in de begrooting 1938 aan te brengen en de begrooting 1939 te zijner tijd te wijzigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 230