Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 445 W.J.v.d.Heuvel Amersfoort deelt mede dat hij zijn verzoek betref fende liet te bouwen atelier en de toonzaal achter het perceel Aaldeck Pyrmontlaan 55 intrekt. 446 Directeur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan een verzoet om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 447 Afdeeling Finan ciën. verzoekt te mogen vernemen of de op bijgaande nota's van J.G.Koelink en M, Visman vermelde bedragen wegens ver richtte werkzaamheden ten behoeve var gemeentewoningen voor rekening der gemeente kunnen worden genomen. 448 H.II.Knoop, Park laan 16, Soest. beklaagt zich over het niet water dicht zijn van den kelder in zijn we ning De Directeur van Gemeentewerken advi seert aan den eigenaar van dit per ceel een aanschrijving te zenden tot het heffen van voorzieningen. 449 Mevr.C.Faure geb. vZwam ea beklagen zich over de verontreiniging van een perceel gronds, gelegen aan de Aaldeck Pyrmontlaan hoek Beetzlaur De Directeur van Gemeentewerken advi seert bij schrijven van 51 Maart 1959, no.19/16, aan de eigenaresse van dit perceel gronds, zijnde de N.V.Bouw maatschappij "wiuiderpoort-kwartier te Amsterdam, een aanschrijving te zendeij tot wegruiming van het neergeworpen vuil en omrastering van het terrein. 45C Schatter van het vergunningsrecht adviseert omtrent de vaststelling var het vergunningsrecht voor het vergun ningsjaar 1959/40 451 Voorzitter biedt ter vaststelling aan den staat van verlofsrechtover het verlofs jaar 1959/1940.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 233