4" A 3- l V BESLISSING Aldeeiing A Aanmerkingen en No. Het besluit van 31 Maart j.l. op deze aangelegenheid 19 J/j betrekking hebbende wordt thans ingetrokken. VI belet op het 39, wordt gen. advies van Houw- en Afoningtoezicht no. V cJ[A besloten de aanvrage nc.2/51ö in te willi- be bedragen, vermeld op de nota van J.C.roelink be treffende reparatie van een pomp (vernieuwing van een zuiger) van het perceel koninginnelaan, bewoond door H.A.Vcs, groot ƒ.4,15 en die vermeld op de no ta van M.Visman betreffende reparatie van de water leiding van het perceel Beukenlaan bewoond door G-. van Hummel, groot ƒ.3,64, kunnen voor rekening van de gemeente worden genomen. - Besloten wordt op grond van het bepaalde in de arti kelen 101 en 102 der bouwverordening den eigenaar P.J.Zwaai, te Amsterdam aan te schrijven, dat door hem binnen één maand moet worden zorggedragen, dat aan den kelder van zijn perceel alle noodige verbe teringen moeten zijn aangebracht, welke tot het vol komen waterdicht zijn van de constructie noodzakelijk zijn, terwijl bij niet nakoming hiervan een en ander op zijn kosten van gemeentewege zal geschieden. U9 ■V lt>37 Besloten wordt aan de eigenaresse van dit perceel grond een aanschrijving te zenden tot wegruiming van het neergeworpen vuil en omrastering van het terrein een en ander, conform het van Gemeentewerken du. 51 advies van Maart 1939 den .directeur no.19/16 Besloten wordt om, behoudens de hieronder vermelde gevallen, aan de vergunninghouders denzelfden aan slag als voor het vergunningsjaar 1938/59 op te leg gen. De aanslagen op te leggen aan P.E.Mennicken, N.H.Th.Waltmann, L.C.de Bruin en .H.Bpeerstra wor den bepaald op resp. ƒ.125,55, ƒ.112,50, ƒ.125,3 en ƒ.62,50. IA Oe staat van verlofsrecht over het verlofsjaar 1939/ 4 mv 1940 wordt vastgesteld tot een totaal bedrag van ■500,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 234