Volg- num- Afzender of voorsteller mer 452 453 454 45: 456 457 Directeur van Ge meentewerken D.Behrends, Zwar- teweg 7, Benne- broek. G.H.Assink, te Soest Directeur van Ge meentewerken Afd.Belastingen ter secretarie. Wethouder Gasille deelt mede, van den heer P.Exler, Banningstraat 55, te Soesterberg, een schrijven te hebben ontvangen, waarin verzocht wordt medewerking te verlee- nen tot het aanbrengen van een wijzi ging in de aan hem verleende bouwver gunningen dd. 29 Dec.1936, no.1/1546 en 9 Januari 1939» no.1/1551* Geadviseerd wordt aan Exler te berichti dat zoodra door hem de verschuldigde leges voor vóórmelde vergunningenad «240,= is voldaan, een en ander in nadere overweging zal worden genomen. deelt mede, dat het in zijn voornemen ligt in het bijgebouw van perceel iMieu- weweg 116 een bedrijfje te vestigen voor het afwe riten van flesschen-cap- sules. In verband daarmede wordt ver zocht mede te deelen, of daartegen bezwaar bestaat. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bij schrijven van 30 Maart 1939, no.17/19* deelt mede gedurende de maand Maart 1939 een inkomen te hebben genoten van .40, :zendt een 11-tal declaraties in tot een totaalbedrag van 67,5b, wegens door hem bij voorschot ten behoeve der gemeente gedane uitgaven. biedt aan ter vaststelling: het primitief-kohier hondenbelasting 1939, tot een bedrag van DBIE DUIZEND I VUB HONDERD Ell VlJ ET I li GULDEN EN VLjJ?lIG| CENTS (Zegge ƒ.3.505,50). deelt mede, dat de Commissie Grondbe- jdrijf en Uitbreidingsplan zich veree- jgen kan met de nieuwe verkaveling van ihet landgoed Vredehof, waarop betrek king heeft het rapport G.W.dd. 13 Maart 1939, no.1333.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 235