■7f/ 7 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken van 29 klaart 1959 no.2 aan Exler te berichten, dat zoodra door hem de verschuldigde leges voor nevensvermelde vergunningen ad ƒ.240, is voldaan, een en ander in nadere overweging zal worden genomen. IN Besloten wordt adressant mede te deelen, dat tegen de oprichting van dit bedrijf in dit perceel geen bezwaar bestaat en terwijl bij het antwoord eveneens rekening is gehouden met het advies van den Direc teur van Gemeentewerken van }0 Maart 1959 Do.17/19- IN «Nd Besloten wordt het wacntgeld over Maart 1929 ui't "te betalen. Deze declaraties tot een bedrag van ƒ.67,56 worden goedgekeurd Het primitief kohier hondenbelasting 1959 wordt vastgesteld tot een bedrag van DRIE BUIZERD VIJF HOM BERD ER VIJFTIG GULDER ER VIJFTIG CERIS (zegge ƒ.5.505,50). Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op^ dracht te geven het maken van een uitbreidingsplan, voor te bereiden, waarna het oordeel van de Provin- J ciale Bebouwingscommissie over deze aangelegenheid zal worden gevraagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 236