Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Bestuur Vrijwillige Brandweer Uoester- berg Directeur van Ge meentewerken. Hoofdingenieur van ien Rijkswaterstaat Utrecht M.van Westerloo en 2 andere bewoners ie Schrikslaan. Directeur van Ge meentewerken Afdeeling Financiën fan vraagt machtiging tot aankoop van: 1e. een accu type "Varta" voor man- schappenwagen ad ƒ.19,75; 2e. een accu type "Varta" voor motor wagen ad 54,=. bericht omtrent een voorgestelde rui ling van grond met B.J.Rosmuller en aankoop van diens woning. Geadviseert, wordt het adres voor kennisgeving aan te nemen. De Commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan kan zich met het advies vai den Directeur van Gemeentewerken ver eenigen. deelt mede dat de Minister van Water staat in beginsel besloten iieeft ove] te gaan tot verlichting van den ge- heelen Rijksweg Eemnes-Soest-Amersfoojjt indien door de betreffende gemeenten in de exploitatiekosten daarvan een bijdrage van 50wordt verleend. De exploitatiekosten zijn gefixeerd op /".2.0GC,= per K.M.per jaar. Gaarne wordt vernomen of het gemeentebestuur in principe bereid is de bovengenoenc bijdrage te verleenen. verzoeken maatregelen te treffen ter opheffing van hunne bezwaren met be trekking tot de vervuiling van het terrein, gelegen om het woonhuis van ej.E.TimmerUchrikslaan 57. De Directeur van Gemeentewerken brengt lieromtrent rapport uit bij id. 4 April j.1. nr.19/19» schrijven ieelt mede dat de R.K.Armbesturen van ie parochie H.H.Petrus en Faulus te Soest de H.Maagd Maria te Soestdi^k niet voldaan nebben aan den last tot ontruiming van de woningen Driftje 5 en 7 en Verlengde Kolonieweg 8 en 14 vóór 1 April j.1. adviseert de rente van debet-saldi oor de woningbouwvereenigingen en -stichtingen verschuldigd over het 1e kwartaal 1959 te bepalen op 2ZC/Ó.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 239