Volg- num- Afzender of voorsteller mer 44 46 47 43 49 Korte P.Exler, Banning-1 straat 55, Soes- terberg. Gedeputeerde Sta ten van Utre cht H.Burger A.Moraal, Am.v, Solmslaan 69, Zeist Afdeeling Finan ciën. Mr.Ph.J.van Vliet vraagt te mogen vernemen of in prin- bipe vergunning kan worden verleend voor den bouw van vier dubbels vil la's op een perceel gronds aan de Ou de Tempellaan, thans nog in eigendom toebehoorende aam MevrWed .^istelijn. De Directeur van Gemeentewerken advi seert aan den heer Exler te berich ten, dat op het betreffende terrein 'een ruime bebouwing zal moeten worden toegepast, n.1. bijv. een drietal dub bele villa's met een breedte van ten minste 14 M. en een afstand tot de zij- erf af scheiding van 12 M. deelen mede: a. in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 22 De cember 1958, 4e afd.no.21/641 tot wijziging van de gemeente-begroo ting voor 1958; geen bezwaar te hebben tegen de op volgno.558 van de begrooting voor 1959 geraamde uitgaven wegens kos ten van vrije geneeskundige behan deling van het politiepersoneel. beklaagt zich over een keet aan de Beukenlaan, bewoond door Th.kinder- dijk. deelt mede, dat hij na ingewonnen rechtskundig advies, van oordeel is, dat aan den bewoner van zijn perceel jHartmanlaan 9b, alhier, niet kan wor den gelast de als winkel ingerichte woonruimte te ontruimen. biedt ter vaststelling door den Baad aan een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor het dienst jaar 1958 no.21/645. vraagt of het College het op 29 December j. proces-verbaal van de in de N.V. Soesterdal schrift aan den Baad, bende op door de B. e lbo uw ver gunning, heeft :de H.V. doesterdal te voornemens is 1. opgemaakte zitting, waar- haar beroep- betrekking heb- n geweigerde toegelicht, aan r beoordeeling a b 4^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 23