k 1? 1l> V van: man- motor- .de ru.14 .er en .viseert, ing aan tbrei- ies var .en ven Water- ft over :n ge- lersfoorjt leenten .n een De 'd op ,arne bestuuï Lgenoerac 'en ter iet be- l het .is van n brengt iriiven .ren van us te tdi„k st tot ftje 3 - en 14 aldi n en het 1e BESLISSING Afdeeling i A Aanmerkmger en No. Na toelichting door Wethouder de Bruijn wordt de ge- /JU. vraagde machtiging verleend. I K 1501. Aan den Raad zal worden voorgesteld met Rosmuller geen ruiling van grond aan te gaan, doch hem het mede., door de Commissie Grondbedrijf bepaalde bedrag der schadevergoeding, n.i. van ƒ.4.000,aan te bieden. JL Aan den hoofdingenieur van een Rijkswaterstaat zal worden medegedeeld, dat zijn schrijven dü. 22 haart 1939, no.1229, een punt van bespreking heeft uitge maakt in een op 4 April 1939 gehouden raadsvergadering Naar aanleiding van die besprekingen bericht het Col lege, dat van gemeentewege niet zal worden overge gaan tot het verleenen eener bijdrage van 30in de exploitatiekosten van de van Rijkswege aan te brengen verlichting langs den Rijksweg in deze gemeente, in verband met den financieelen toestand der gemeente. Voorts zal worden medegedeeld, dat momenteel een proef- verlichting, door middel van electriciteitdoor de P.U.E.M. in de Burg.Grothestraat is aangebracht, en dat eerlang hieromtrent nadere mededeelingen zullen worden gedaan. bÉa. Aangezien volgens het rapport van den Directeur van i? Gemeentewerken inmiddels maatregelen zijn genomen wordt het schrijven gedeponeerd. V Het schrijven wordt bij het dossier gevoegd, hetwelk in handen is gesteld van den Secretaris. Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 240