Volg- num- I Afzender of voorsteller mer 464 465 466 467 468 469 470 Directeur van Ge meentewerken. Commissie inzake v/at er veront reiniging den Waag. A.J.Mol, Kerkstraat 38, te Soest. Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken Directeur van Ge meentewerken Gemeente-secretaris van Soest. Korte inhoud bericht naar aanleiding van de in gezonden bescheiden betreffende den plaatsgevonden aanbouw aan de Maria- school dat aan het schoolbestuur een bedrag van .20,72 behoort te worden terugbetaald deelt mede, dat bij haar overwegende bezwaren bestaan tegen goedkeuring van de ingediende plannen tot hst rio-| leeren van een gedeelte van den IJooi-J derweg, den Buntweg, de Wijnand Top- laan en den Klaarwaterweg ïot te1 beslote van de Onder t van de hagez fing wc ring va I verkreg verzoekt verplaatsing van een ontvangllAdressa put van de gemeentelijke rioleering op zijn voor zijn perceel. De Directeur van Gemeentewerken bren^ hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 31 Maart 1959» nr.1404. [na stor j 20 adviseert afwijzend te beschikken op het verzoek van W.van Asch om vergun-j ning tot het afgraven van zijn grond, gelegen aan de Verl.Talmalaan en ka dastraal bekend als sectie H.no.4151,1 bericht omtrent het onderhoud van de openbare school aan de Beetzlaan. Aldus w bericht omtrent het onderhoud van de j openbare school voor g.l.o. in de Kerkebuurt en de openbare u.l.o. school zendt een 21-tal declaraties in we gens door hem bij voorschot ten behoe-' ve der gemeente gedane uitgaven tot een totaalbedrag van ƒ.175,09. Van het van Gem< te stel' fonds ij ingewac] ver/neld meentew* :welice ii [kennis g? ke oveif

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 241