afi. V /f» BESLISSING Afdeeling en N o. Aanmerkingen a in de den Maria- uur een worden ïot terugbetaling van een bedrag van ƒ.20,72 wordt besloten. De waarborgsom wordt thans bepaald op 15 van de uiteindelijke bouwkosten zijnde 1 SA van ƒ.15.^42,52 tJ> Ja. V li egende I IOuder toezending van een afschrift van het schrijven 3/i uring van de Commissie inzake watervoorziening te s-Graven- het rioljhage, zal aan den Rijksinspecteur voor de i/erkverschaf- o en Noor-p |fing worden verzocht te bevorderen, dat in ae uitvoe- d ïop- Bring van de betreffende werkzaamheden subsidie wordt verkregen. ontvang| ering :en breng; shrijven :ken op ver gun- j i grond, i en ka- no.4151' l van :tzlaan. Adressant# zal worden medegedeeld, dat een en ander op zijn kosten van gemeentewege zal werden gewijzigd, na storting in de gemeentekas van een bedrag van 1/ 20, Aldus wordt besloten. 'V 1 IVan het rapport wordt kennisgenomen. Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het scheuren der pla fonds in de lokalen. Een rapport daaromtrent wordt ingewacht. In dit rapport zal tevens dienen te worden ^vermeld of naar het oordeel van den directeur van Ge- jmeentewerken gevaar is te duchten voor de kinderen, [welke in de lokalen aanwezig zijn. kennisgenomen. i van de Ln de L .c in we- i je overgelegde declaraties worden tot een bedrag van in"h„hoe- 1/>09 goedgekeurd. Tot terugbetaling wordt beslo- ,ii ueii ^ten. ren tot 3.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 242