Volg num mer 473 rloofd der openbare Uloschool 474 Inspecteur van Politie 475 Dir .vGem .werken 476 Voorzitter 477 478 479 Afzender of voorsteller Datum Centr.Verificatie Bureau Dir.vGem.werken Dir .vGem-, werken Korte inhoud verzoekt om een tijdelijk onderwijzer in de plaats van den heer Hoepman, die in militairen dienst is opgeroe pen. bericht omtrent het verzoek van J. Kuyper, Amersfoortschestraat 142 om vergunning voor den verkoop van alco holvrije dranken op een terrein ach ter het perceel Amersfoortschestraat 142. bericht omtrent de uitbreiding van d« Nijverheidsschool ten behoeve van de Engendaalschool. Geadviseerd wordt slechts één lokaal bij te bouwen. stelt voor de aan de ambtenaren ter secretarie Blaas en van Veeren te veel uitgekeerde wedde over Januari en Februari 1939 in te houden in twee termijnen en wel bij de wedde- betaling over de maanden April en Mei 1939. bericht de jaarrekening 1938 van de Centrale Slachtplaats II.V. Soest te hebben gecontroleerd, en maakt hier over eenige opmerkingen. Geslote len aan teslote leeling «overzie *in te z lldus w .werp hi Het col! Hit zal adviseert afwijzend te beschikken op het verzoek van G.van de Weerd om vergunning tot het afgraven van zijn grond, gelegen aan de Beukenlaan en kad.bekend als sectie H no.4919» aangezien de bezwaren door het stel len van voorwaarden niet in afdoende mate zijn te ondervangen. bericht naar aanleiding van het ver zoek van H.van Asch Beukenlaan 31 van het graven van zand op het ter rein kad.bekend als sectie H no.3939« Beslote: Gem.wer! waarden Besloten fsch te teur vai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 247