k' x. V <p. i*cM V /kW BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. srwijzei pman pgeroe- iBesloten wordt den heer J.R.van 't Hof, onderwijzer [aan de o.l.school in de Kerkebuurt tijdelijk te werk |te stellen aan de openbare Uloschool en den kweeke- fling met akte K.R.Groot tot tijdelijk onderwijzer aan eerstgenoemde school te benoemen, een en ander ibehoudens goedkeuring van den Inspecteur van het La- jger Onderwijs. V ah. an J. 142 om an alco- Ln ach- sstraat besloten wordt adressant te berichten dat geen xen aanwezig zijn het verzoek in te willigen. ter- is g van <R van de wordt wen. Besloten wordt één lokaal bij te bouwen. Aan de af- ieeling "onderwijs" wordt opgedragen een financieel «overzicht betreffende deze geheele aangelegenheid kn te zenden. en ter a te anuari in wedde- I en lldus wordt besloten, conform de besluiten in ont- yf werp hiernevens gevoegd. van de est te t hier- Het college heeft van het schrijven kennisgenomen. Bit zal aan den Raad worden medegedeeld. kken op 4 om an zijn aan en 19, t stel- fdoende Besloten wordt onder de in het advies van den Dir.v. Gem.werken van 1 April 1959, no.1395 gestelde voor gaarden, ontheffing te verleenen. et ver- n 31 t ter- 0.3939. Besloten wordt afwijzend op het verzoek van H.van V .:Asch te beschikken, conform het advies van den Direc- V' ny<ïf teur van Gemeentewerken van 6 April 1939, no.1395»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 248