Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud mer 480 481 Weth.Gasille Weth.Gasille 482 483 J.H.Benschop te Soest JohKraayenhagen Soest 484 Weth.Gasille 485 486 J.J.v.d.linden en P .Rijthoven, archi tecten te A'dam J.B.Cramer van deh Bogaart Jr wijst op de wenschelijkheid den heer van Aalst te vragen om mede te deelen of de eigenaren van het landgoed Vred hof met de ontworpen verkaveling zich kunnen vereenigen, alvorens den techrij nischen dienst nadere opdrachten te ven tot het voorbereiden van een wijzj ging van het uitbreidingsplan. Voort stelt spr.voor den heer van Aalst te berichten, dat de kosten van het vooi bereiden van een uitbreidingsplan a de exploitanten ingevolge de op 4 de zer door den raad vastgestelde exploi tatieverordening in rekening zullen den gebracht deelt mede, dat de commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich vereei gen kan met de nieuwe verkaveling var. het landgoed Vredehof, waarop betrek king heeft het rapport G.W. dd.13 Maa 1939, no.1333 zendt antwoord op het schrijven van Burg.en Wethouders dd.1 April 1939» 4e afd.no. 1663 betreffende het agent schap der fa.Knegt en Zonen te Amstei dam. geeft een omschrijving van en een prf opgaaf voor de te verrichten werkzak heden in de gemeentelijke plantsoenen! deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich in be ginsel met een grondruiling met de ei ven J.C.Bloupot kan vereenigen. geven een beschrijving omtrent het PJ tot verkaveling van de buitenplaats "Colenso". De Dir.v.Gem.werken brengt rapport uit bij schrijven van 28 fe bruari 1939, no.32/8, terwijl de ScbJ' heidscommissie hieromtrent advies uit brengt bij schrijven dd.4 April j.1 nr.38/7 vraagt een verlof A aan voor de midi' voorlocaliteit groot 56 M2 van het P1 ceel B.Grothestraat 70.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 249