vf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen prin teend vil de Ou- jendom ;elijn. 1 advi- rich- :rein worden al dub- m ten- t de zij hebben 22 De- 41 tot q de op g voor ris kos- behan- aee i Besloten wordt aan P.Bxler te berichten, dat alleen dubbele huizen kunnen worden gebouwd, die een breedte hebben van tenminste 14 M.terv/iji de zijerf af schei ding op 12 M« moet worden gesteld. Verder zullen er ten hoogste een drietal dubbele huizen kunnen worden gebouwd a« hiervan is kennisgenomen. b. In verband met de goedgekeurde begrootingswijziging alsmede het feit dat de begrooting 19j$9 een post bevat voor een algemeene regeling terzake, wordt beslotexa thans reeds het geheele politiepersoneel aan te schrijven zich zoo spoedig mogelijk vrij te maken van plaatselijke fondsen en zich aan te slui ten bij het ziekenfonds "nmersfoort en omstreken". n de ader- Besloten wordt Th. hinder dijk aan te schrijven, dat door hem oogenblikkelijk de bewoning van het getimmerte moet worden gestaakt en binnen dagen al hetgeen zonder vergunning is opgericht moet zijn gesloopt en dat bij niet nakoming van deze aanschrijving een en ander op zijn kosten van gemeentewege zal geschieden. en el is rceel an wor- ichte n Baad ziging t dienst- ns is akte waar- oep- ng heb- igerde htaan eling Besloten wordt na het verstrijken van den termijn deze V aangelegenheid opnieuw onder de oogen te zien. y Besloten wordt het ontwerp-besluit uen Raad ter vast-j- stelling aan te bieden. Besloten wordt adressant mede te deelen, dat het Col-1 lege hiertegen bezwaar heeft, aangezien de bouwveror dening hierin niet voorziet, doch dat het hem vrij staat kennis te nemen van het proces-verbaal en dat- hij zich hiervoor richten kan tot den heer Burgemees- ter i/C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 24