len heer ze deelen ^oed Vred Ling zich len te chili aten te J een wijzj 1 a. Voorts \alst te het vooi j splan aai op 4 de- Ie exploi zullen ESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen In afwijking van het voorstel van Wethouder Gasille wordt besloten deze aangelegenheid in handen van wethouder Gasille te stellen met verzoek een en an der met den heer van Aalst te bespreken. Grondbe- ch vereen eling var. p betrek- dd.13 Kaal Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op- iJij.. dracht te geven het maken van een uitbreidingsplan v voor te bereiden, waarna het oordeel van de Provin- ciale Bebouwingscommissie over deze aangelegenheid zal worden gevraagd. ven van 1 1939, et agent- te Amstei Besloten wordt aan de firma Knegt en Zonen te vra- /y/r gen, of zij den heer Benschop, alhier, beschouwt als haar tusschenpersoon. /fy n een prj I werkzaa! antsoenei, i Grondbej .ch in be-; met de ei| :en. int het mplaats :en breng» in 28 Pe- jl de ScMj idvies iril 3*1' de middf ran het P< Besloten wordt met Joh.Kraayenhagen te Soest met A/ ingang van 1 Mei 1939 voor de werkzaamheden in zijn/' f schrijven van 3 April 1939 omschreven een arbeids- overeenkomst aan te gaan tegen een vergoeding van/v^. 25,= per maand. Het college besluit deze aangelegenheid in handen van Wethouder Gasille te stellen en kan zich in prin- oipe met de ruiling vereenigen. Besloten wordt, conform het advies van de Schoon heidscommissie dd.4 April 1939, nr.38/7 goedkeu ring aan het plan te onthouden. V Het verlof A voor de middenvoorlocaliteitgroot 5b M2 van het perceel B.Grothestraat 70 wordt ver leend. -V' Cc-^tOl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 250