487 Vlej.J.M.Vor der Hake 488 Ïemeente-Secreta- ris 489 tf.V.Soesterdal te Soesterberg 491 492 493 490 Min.v.Financiën Min.v.Binnenland- ische Zaken pirvGem .werken ;e Soest ]ïed.Heide My te Arnhem verzoekt de huur voor het perceel Tal, malaan 18 van 24,= per maand te wil, len verlagen tot 22,= per maand, aai gezien ook de andere woningen tegen diens prijs verhuurd zijn. Tevens ver, zoekt zij aan eene kennis, die even eens in moeilijke financieele omstan-f digheden is, tijdelijke inwoning te aj gen verleenen tegen een zeer geringe vergoeding. vraagt het College of wederom, nu cy clostylepapier moet worden besteld, bi de plaatselijke handelaren offerte mo| worden gevraagd. Dit is reeds 3 jaar achtereen geschied en steeds was de prijs van het papier, dat voldoet aan de eischen van de administratie ter si cretarie, verreweg het goedkoopste bi; het Centraal Inkoopbureau van de Ver- eeniging van Ned.Gemeenten. verzoekt mededeeling van Burgemeester en Wethouders of de beide Wethouders handhaven eenige door hen in de raads- vergadering van 18 Januari j.1. namen; het College gedane mededeelingen met betrekking tot het verzoek om bouwver- gunning voor het theehuis Soesterdal. zendt afschrift van zijn besluit tot vaststelling van het quotiënt bedoeld- in art.21, 2e lid van het Fin.Verhou- dingsbesluit over het boekingstijdvai 1937/1938. deelt mede, dat hij geen voldoende i leiding kan vinden om van de woningen der woningstichting "Patrimonium" en der R.K.Bouwvereen. "StJoseph" huurverj laging te bevorderen. stelt voor den chauffeur bij gem.werM H.Vos, 2 uren nachtarbeid als overuret' te vergoeden. verzoekt een voorschot ad 3400,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het egali' seeren en verharden van wegbermen. Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 251