Volg- num- I Afzender of voorsteller Korte i n h Datum mer A 494 495 496 Wed.Middenstands- bank N.V. kantoor Soest W.V.Bank voor Ned, Gemeenten, te s-Gravenhage J.L.Teljer e.a. 497 Dir.v.Gem.werken 498 499 500 S.0.LosPasteur- str.4, A'foort J.M.O'Breen, gem, geneesheer, Huis ter Heide G. J.Sukkel,Rade- makerstr,1b,S'berg; bericht de uitloting van 1 obligatie ad 1000,= der 3i i° leening 1937 II der Bank voor Hederlandsche Gemeenten(x'k t.w. no.17501, per 1 Juli 1939. zendt uitnoodiging tot bijwoning van jaarlijksche algemeene vergadering va aandeelhouders, te houden op Vrijdag 21 April 1939 te 's-Gravenhage. verzoeken teruggaaf van een gedeelte der over het jaar 1939 betaalde rechtj voor het ophalen van asch en vuilnis adviseert den eigenaar van perceel Kerkpad Z.Z.94, zijnde C.de Jager, La gestraat 19, te Amersfoort, aan te schrijven, dat door hem zorggedragen moet worden, dat het bad- afval- en huishoudwateralsmede de faecaliën, op zoodanige wijze worden verwijderd, dat de bewoners van voormeld perceel daarvan geen hinder meer ondervinden, vraagt toestemming voor den bouw van leen dubbel woonhuis, aan den Schoolwel op perceel sectie E no.2212 ged. Door; den Dir.v.Gem.werken wordt bij schrij ven van 8 April 1939» no.4/3, medege-i deeld, dat de bebouwingsvoorschriftei zich tegen inwilliging van dit verzot verzetten. verzoekt eervol ontslag als gemeente geneesheer te Soesterberg met ingang van 15 Mei as verzoekt opname van zijn zwakzinnig., zoontje J.W.Sukkel in "Huize Assisie" te Udenhout, onder mededeeling, dat b 52,= per jaar wil bijdragen, terwi" het R.E.Armbestuur te Soesterberg ge* negen is 50,= per jaar bij te drage' De grootvader van moederszijde wil 25,= per jaar bijdragen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 253