s 4. sfC+./S*/ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. bligatie 1937 II Gemeenten 39. ning van dering va Vrijdag ge. gedeelte 1de recht vuilnis, Het college heeft van het schrijven dd.5 April j.1. kennisgenomen en besluit dit bedrag niet fakwè&c te beleggen. Besloten wordt mede te deelen dat van deze uitnoo- Yfcdf diging door het college geen gebruik zal worden ge- maakt//Z6. - Besloten wordt aan adressanten de helft van het be- taalde recht ad 2,50 voor het ophalen van asch en vuilnis over het jaar 1939» zijnde 1,25, te res- titueeren. f erceel Jager, La aan te gedragen val- en ecaliën, rwi jderd, perceel1 ervinden. bouw van Schoolwe gedDoor ij schri' medege schriftei it verzot' gemeente- t ingang kz innig., Assisiel ngdat 4 n, terwijl rberg ge'j t e dragef de wil Aldus wordt besloten, conform het advies van Dir.v.Gem.werken, dd.6 April 1939, no.24/1. den Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 8 April 1939, no.4/3. Besloten wordt den raad voor te stellen aan J.M. 0'Breen, gemeentegeneesheer te Soesterberg per 15 Mei a.s. eervol ontslag te verleenen. Besloten wordt de opname goed te keuren, Ti l$lü. V /<P3X^ ie kosten te garandeeren en een finantieele regeling hij het College voor te doen dragen door de 3e af deeling.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 254