Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 501 Ueth.Gasille 502 Ged.Staten van Utrecht 505 Oir.Gem.werken deelt mede, dat door den ambtenaar W, BÜhrmann nader rapport is uitgebracht omtrent de voorgenomen ruiling van aan den Oude Utrechtscheweg gelegen grond met G.Ruyer. Geadviseerd wordt de op® tings- en overdrachtskosten voor reke. ning van de gemeente te nemen, daar de gemeente het grootste belahg heeft bi; de tot standkoming van de ruiling. doen mededeeling van eenige bij den Minister van Binnenlandsche Zaken gere zen bezwaren tegen het besluit van dei raad van 18 Januari 1939, 4e afd.no.5J tot wijziging van het bij raadsbesluitn van 29 Januari 1936, 4e afd.no.3945 vastgestelde, door belasting te dekkei percentage van de kosten van aanleg vi I den Verlengde Eolonieweg en noodigeni 'de intrekking van het besluit van den raad van 18 Januari 1939 te bevorderen biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld de noodige teekeningen en adviezen. Beslot geplee theekh Beslot yan 18 trekkei Gelet 15 Aprj beslote 1/1576, vrage r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 255