Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 504 J.J.Snor.Vondel- laan 16,Soest 505 Best.R.K.Harm.St Joseph,S'berg 506 Ba.J.CJ.Knegt en Zonen,A'dam 507 Ier .Vrij w.Br andweerp ran Soesterberg 508 509 Voorzitter Oir.v.Gem.werken t4 Soest vraagt toestemming tot het vestigen van een manufacturenwinkel in zijn perceel Vondellaan 16. De Dir.v.Gem.werken deelt bij schrij ven van 12 April 1939» no.27/1 mede, dat inwilliging van dit verzoek, op grond van de bebouwingsvoorschriften niet mogelijk is. vraagt toestemming tot het houden var een verloting ten bate van het instri nentenfonds. Insp.v.Politie heeft geen bezwaar. zendt dekkingsbevestiging betreffend ie all-risksverzekering der manschap penwagen met tweewielige motorspuit ier Vrijw.Brandweer van Soesterberg n deelt mede, waar er nog geen spra ke is van een 5-jarig contract, dat zij in de polis een clausule wenschtj /vaarbij wordt vastgesteld, dat wanneer ie verzekering per 15 0ct.1941 niet gecontinueerd wordt de ten onrechte genoten korting voor 5-jarig contract) moet worden bijbetaald, ietzelfde geldt voor de verzekering ier faecalienauto per 3 Maart 1939. ioet de rekening van inkomsten en ui gaven over het jaar 1938 ter kennis name toekomen. stelt voor aan de commissie voor ge organiseerd overleg te berichten dat ie aangewende pogingen om de salaris sen van het gemeentepersoneel met .uitzondering van de werklieden en het politiepersoneel, met ingang van 1 januari 1938 te verhoogen hebben ge faald en dat het college het dd.1 No vember 1938, 4e afd.no.200 aan den gemeenteraad gedaan voorstel handhaaft zendt advies tot betaling van den tweeden termijn ad 44,50 van de aannemingssom voor verrichte schilder werken aan het raadhuis enz. aan W. iuurdeman en Zoon.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 259