53 Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhou 50 A.C.Nicölai, Veld- heimlaan 47, Zeist. 51 52 54 55 De Voorzitter. Bestuur Gymnastiek- ver."De Soester Turnclub" B.en W. van Baarn» J.Geerling, Kamp weg 60, Soesterbeïg. Veieeniging "Vrij willige 3randweer te Soesterberg" pan de KV.Soesterdal te zenden of de N.V.Boesterdal op te roepen ten einde dit proces-verbaal vast te stel len. verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, middels het aanbie den van een speldje, ten behoeve der S t i cht i ng De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. adviseert, den raad overeenkomstig de artt.^ en 2e alinea der verordening regelende het beheer van het gemeente lijk gasbedrijf te Soest, voor te stel len over het jaar 1938 de rente-per centages wegens opnamen en stortin gen door het gemeentelijk gasbedrijf in rekening-courant bij den gemeente-ont- Vanger te bepalen op 2z°f° voor debet- galdi en voor credit-saldi en het irente-percentage voor door de gemeente Verstrekt, niet uit een vaste leening Verkregen, kapitaal te bepalen op 2 gendt uitnoodiging tot bijwoning van de jaarlijksche uitvoering op 1o en 17 Januari a.s. berichten naar aanleiding van het schrijven dd. 10 December j.1. 1e afd. no.514, dat zij geen aanleiding vin den om op de eindpunten van de grens der gemeenten Baarn en Soest, gelegen tusschen de Stadhouderslaan en hotel ïrier, grenspalen te doen plaatsen. beklaagt er zich over dat de Badema- kerstraat en de Kampweg tijdens den sneeuwval niet behoorlijk schoon wer den gemaakt. brengt rapport uit omtrent een plaats ijehad hebbende overstrooming bij het Chr.Militair Tehuis aan de Banning- straat behoi zal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 25