n i &a//1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jstigen i zijn j schrij, /1 mede, >ek, op ihriften iuden var it instri}. ieeft ;reff ende manschap rspuit erberg en spra tdat wenscht, t wanneer 1 niet rechte contract kering 1939. Aangezien inwilliging van het verzoek op grond van de r? bebouwingsvoorschriften niet mogelijk is, wordt op het verzoek afwijzend beschikt. x. ■Toestemming hiervoor wordt verleend. Besloten wordt mede te deelen, dat tegen de opneming der gewenschte clausule geen bezwaar bestaat. /SJJT n en uit kennis- Besloten wordt deze aangelegenheid in handen te stel- Oj len van den chef van de afdeeling Financiën met op- idracht een onderzoek omtrent de juiste verantwoording^, j in te stellen en hieromtrent aan het college te rap-zv'vV. /(f 3» porteeren. oor ge- ten dat salaris met n en het van 1 ben ge- dd.1 N<H n den handhaa: ft, Aldus wordt besloten. den n de schilde^ aan W. Besloten wordt dezen tweeden termijn ad 44,50 uit Z/A "te betalen. 1 v'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 260