510 WethvOpenbare Werken 511 512 513 514 Chef van de Afdee- ling financiën ter gemeentesecretarie Ver.Soest Vooruit Soest G-ed.Staten van Utrecht Dir.Gem.werken deelt mede, dat hij het op prijs zou stellen, indien aan de Koninklijke Ne- derlandsche Automobiel Club te s-Gra-, venhage werd gevraagd om haar meening over de nieuw aangebrachte wegverlich-| ting der Burg.Grothestraat (Rijksweg Rieuwerhoek Wilhelminaboom) aan het college te willen kenbaar maken. legt over proces-verbaal van de opnemir van kas en boeken van den penningmeestc van het crisis-comité (B-comité) verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op Vrijdag 21 April a.s. te geven filmavond. deelen mede, dat er ook thans geen aan leiding bestaat subsidie te verleenen in de verpleegkosten, die voor rekening der gemeente zouden worden genomen, van H.C.v.d.Weerd, zulks op grond van de ïinancieele omstandigheden van den groc^ vader van patiente. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 261