/l>&5 Axdeeling en No BESLISSING Aanmerkingen Besloten wordt een dergelijk verzoek tot de K.N.A.C te richten. [et college heeft hiervan kennis genomen. Jesloten wordt vrijstelling van vermakelijkheids- ielasting te verleenen voor den filmavond op 21 Ipril a.s. besloten wordt thans als antwoord op het verzoek van le fam.v.d.Weerd mede te deelen, dat de Provincie in le verpleegkosten niet zal subsidieeren en de gemeen ;e mitsdien niet kan overgaan een hooflp.r-e bijdrage ;e verleenen. lelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 19 Apr.1939 no.37 wordt besloten de aanvrage no. 2/516 in te willigen. 3 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 262