ord het n in de voor bouw van Brinkweg missie door inhoud e gaan. op prijs B.en W. van de vermeen^ it punt Wethouder landbouw boerderi jen en ng van den bouw voor ziel Spoorwe- -Amers- ullen jk niet bouw ethouder ige op ngen van rdedigd, en bouw g van hei terwijl het Col aan be- Wethoudei laart de bouwplan- oekomen, et trans voor komen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Met algemeene stemmen wordt goedgevonden, dat het bouwplan van de boerderij wordt herzien op de wijze als door de Commissie van Openbare Werken, blijkens mondelinge mededeelingen van den Wethouder, wensche- lijk wordt geacht. De Wethouder van Openbare Werken wordt namens het College gemachtigd een nieuw bouwplan met bestek in voorbereiding te doen nemen. De vergadering is van oordeel dat een nieuwe aanbe steding zal moeten worden gehouden. t-9 ■Besloten wordt aan de P.U.E.M. een schrijven te rich- "fcen, waarin gevraagd wordtof het bedrag van 6400,=* ■genoemd in hun brief van 7 April 1939 no.43.6 nog verminderd moet worden met een bedrag, hetwelk de P.U.E.M. dd.24 Nov.1939» no.43.6 schreef voor haar rekening te zullen nemen wegens langere projectie van het station en zoo ja, met hoeveel, of dat zulks reeds in dit bedrag is verdisconteerd. ■Indien de P.U.E.M.geantwoord heeft, zal het College |zich in verbinding stellen met het Rijk, met de vraag of het Rijk bereid is deze kosten voor zijne rekening fe nemen vermeerderd met den aankoop van grond voor oen bouw van een nieuw kabelhuis, bedragende ongeveer j 1000,= ind ien de gemeente van hare kant door opof- lering van het ter plaatse aanwezige plantsoen, als- door afstand van grond noodig voor verbreeding van V iJh

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 266