Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 517 522 Dir .v.Gem. werken 518 C.J.v.Oosten, K. Bergstr.2, Soest 519 jSoesterbergs Harmonie 520 jN.V.Ned .Spoorwegen Utrecht 521 jHoofdtelefoondis- jtrict Amsterdam ider P.T.T. Hoofd der Afd. Sociale Zaken Korte inhoud bericht omtrent het verzoek van M.Ra venhorst om een stuk grasland gelegen nabij de vuilnisbelt aan den lange Brinkweg in huur te mogen ontvangen. De aanvrage betreft een gedeelte van het perceel A no.566, groot ongeveer 700 M2Gewezen wordt op een mogelijk bezwaar, wanneer de bouw van de boer derij door zal gaan. van d< in hel werkt Beslote als grs len pri verzoekt namens de bewoners van de Kor te Bergstraat, eenige verbetering aan te brengen in het wegdek van die straal De Dir.v.Gem.werken deelt bij schrijve: van 18 April 1939» no.1353» mede, dat deze straat in het loopende dienstjaar opnieuw zal worden bestraat. vraagt beschikbaarstelling van gymna stieklokaal te Soesterberg voor den Maandag-of Dinsdagavond van 7 tot 10 uur, daar de gebruikelijke localiteit in hotel het Zwaantje bij de militai ren in gebruik is. vraagt vergunning tot het plaatsen van een reclamebord van het hotel "De Boschvijver" op het kadastrale perceel Sectie H no.4-582 gelegen tegenover den ingang van het station Soest. De Dir.v.Gem.werken en de Inspecteur van Politie adviseeren op dat verzoek afwijzend te beschikken. deelt mededat binnenkort overgegaan zal worden tot het leggen van een tele foonkabel in de Korte Middelwijkstraat| en in den lange Brinkweg (gedeeltelijk) De Dir.v.Gem.werken deelt mede dat te* gen deze kabellegging geene bezwaren bestaan. verzoekt door tusschenkomst van den Secretaris de goedkeuring van het col lege aan de tewerkstelling van den beeI Kettenburg, die belast is met de admi nistratie van de levensmiddelendistri butie Beslote len van leelen, len wor gfende e Beslote des Din .stellen Beslote: ielijke ieslote: ■waren 1 lich to- oedkeur r®n hoo£

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 267