'W 5 v V' I van M.Ra- 1 gelegen Lange tvangen. site van ongeveer mogelijk de "boer- I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van den rijksweg, aan de noodzakelijke voorzieningen in Let belang van het verkeer op den rijksweg mede- werkt Besloten wordt den raad voor te stellen dit stuk grond [A als grasland te verhuren tegen een nader vast te stel- "en prijs. tan de Kor sring aan die straal j schrijvef lede, dat lienst jaar m gymna- >or den tot 10 >caliteit militai- latsen van "De .e perceel ;nover den' ipecteur i verzoek Besloten wordt adressanten te herinneren aan het schrij- J1 ven van 7 October 1938, 1e afd.no.5248 en mede te fieelen, dat van gemeentewege pogingen in het werk zul- len worden gesteld om de medewerking van de desbetref fende eigenaren te verkrijgen. Besloten wordt het gymnastieklokaal te Soesterberg des Dinsdagavonds van 7 tot 10 uur beschikbaar te JBtellen tegen een vergoeding van 1 per avond. lA aid. -ergegaan l een tele rijkstraat eeltelijk) e dat te- iezwaren an den het col ,n den heer] d e admi endistri Besloten wordt tot wederopzeggens en onder de gebrui kelijke voorwaarden vergunning hiervoor te verleenen, laM esloten wordt mede te deelen, dat hiertegen geen be waren bestaan. Voor nader overleg wende adressant tich tot den Directeur van Gemeentewerken. oedkeuring hieraan wordt verleend voor den tijd van tea hoogste drie maanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 268