Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte innou 523 Voorzitter 524 J.J.Meursnamens L.M.Verzaal 525 526 527 Dir .v.Gem.werken J.Rams, Verlengde Kolonieweg 9 Ged.Staten van Utrecht deelt de vergadering mede, dat het de Commissie belast met het onderzoek dej bezwaren Olyslager Sr.omtrent aanleg 1e Heeserlaantje is gebleken, dat totI op heden nog niet de zekerheid is ver| kregen dat de heer Insinger zal toe stemmen in het maken en hebben van eej uitweg op den aan hem toebehoorenden weg vormende het verlengde van den Wiekslooterweg vanaf de Schoolstraat tot de locaal Spoor den Dolder-Soest en stelt voor zoo spoedig mogelijk aatl den heer Insinger het verzoek te doen] de gemeente uitweg te verleenen bij het tot stand komen van den verbindinl weg 1e Heeserlaant je vanaf de den Blij laan tot het verlengde van den Wiek slooterweg hiervoren bedoeld. verzoekt de autoherstelplaatswaarvot] bouwvergunning werd verleend bij be sluit van B.en W.dd.21 Maart 1939» nol 1/1568, te mogen plaatsen op de zijerfl afscheiding van het aangrenzende per-[ ceel, inplaats van op 0,80 M uit de zi jerfafscheiding. De Dir.v.Gem.werken brengt gunstig ad-J vies uit bij schrijven van 15 April 1939, no.8/5. bericht omtrent het verzoek van G. Gerritse om een stukje tuingrond gele gen nabij de vuilnisbelt aan den Dangf Brinkweg in huur te mogen ontvangen. Gewezen wordt op een mogelijk bezwaar,! wanneer de bouw van de boerderij door zal gaan. De aanvrage betreft een gedeelte, grol 1300 M2, kad.bekend als sectie A T296 en 843. verzoekt aanleg eener gasleiding in den Oude Utrechtscheweg ten behoeve vsi een 4-tal in aanbouw zijnde perceele»<| De Technisch-Ambtenaar van het Gasbe drijf brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.15 April 1939. zenden de gemeente-rekening 1936, wijzigd vastgesteld, en de rekeningetj van het gasbedrijf en het wegenfonds over 1936, ongewijzigd vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 269