•tm ■j4r. y/ E S L I S S I N G leert itig de >rdening imeente- stel- i-per- t in- rijf in ;e-ont- e be t- n het ;emeente .eening op van i en .et e afd vin- grens elegen hote 1 sen. dema- den wer- plaats het ing- Ardeeling I en No Aanmerkingen L Of ten- ie stel- iden ibie- re der Het verzoek wordt ingewilligd. Aldus wordt besloten. J- Besloten wordt mede te deelen dat het College alsdan, behoudens onvoorziene omstandighedenvertegenwoordigd zal zijn. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te c1 dragen in overleg met den landmeter op zeer eenvoudi- ge wijze de grens aldaar vast te leggen, zonder vermei- ding van de grenszijde "daarn". Kennisgenomen VcJj' V Ar Besloten wordt aan de brandweer te Soesterberg dank te betuigen voor üe activiteit en de verleende hulp. Het College stelt een bedrag van 25,= als bewijs van er kentelijkheid ter beschikking van het bestuur, aan het bestuur overlatende de bestemming van het bedrag, hot-4 zij als uitkeering van een belooning aan de manschapperi hetzij anderszins.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 26