BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt conform het voorstel, in het rapport van den Secretaris gedaan, als lokalen beschikbaar te stellen: 1. de kamer van de afdeeling financien. 2. de commissiekamer. 3. de kamer van de administratie openbare werken en belastingen. De raadzaal zal alsdan voor de gecombineerde admini straties in gebruik genomen worden. Gelet op het advies van den Dir.v.Gem.werken dd.21 Apr.1939 no.47, wordt besloten de aanvrage no.1/1574 in te willigen. V>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 272