Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 530 Oir .v.Gem. 531 Oir.v.Gen.werken 532 fncassobank N.V. 533 534 werken J.v.Schadewijk, ;e Soest ïïtr.Boschbrandweer' ifer., Zeist adviseert naar aanleiding van het vei zoek van G.Kok Beukenlaan om onthef fing van het verbod tot het graven naar zand op zijn terrein, kad.bekend als sectie K no.5444. In overweging wordt gegeven om het verzoek niet te veigeren, aangezien geen voldoende notieven daartoe kunnen worden aange voerd adviseert naar aanleiding van het rerzoek van C.J.Dijkman te Baarn om ontheffing van het verbod tot het af graven van perceel sectie H no.3493 aan den Korte Molenweg. In overweging wordt gegeven de ontheffing in het oelang van de bescherming van het andschapsschoon en ter voorkoming Aan verzakking van aangrenzende ter reinen te weigeren. loet toekomen schadekwitantie in du- olo, groot 80,= inzake W.A.verzeke ring. (paard Vijfschaft). Door de af- deeling Financiën wordt de aandacht Aan het college op het volgende geves' igd: Ide clausule in de te onderteekenen rerklaring in deze niets meer van de /laatschappij te vorderen te hebben, de begrooting 1939 zal moeten wor den gewijzigd. 3. de verschillende bedragen zullen aan de onderscheidene personen moeten worden uitbetaald. rraagt vergunning tot het in gebruik nemen van een gedeelte van den berm •"■an den Heuvelweg voor het gedurende enkele dagen daarop plaatsen van eenige bouwmaterialen. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtre rapport uit bij schrijven dd.19 April; 939, no.1411 a. verzoekt de jaarlijksche bijdrage "oor 1939 ad 50,= voor 1 Mei a.s. te willen voldoen. 1). verzoekt na een brand zoo spoedig mogelijk opgave te mogen ontvangen van de in totaal betaalde kosten voor )lusschen, zulks ten behoeve van de pondgewi jzige verdeeling tusschen haat ..eden van het door haar ter betaling van bluschloonen beschikbaar gesteil Op het afgrave de rapp teur va doet de een sch gen uit de vero 1de v 2. de b 3. tot I Beslotei de voor\ teur v betaling [Verleen* ÜL» aan c zien de b. aan c voldaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 275