n YU/sfy Besloten wordt onder de gebruikelijke voorwaarden aan G.Kok ontheffing van het verbod tot het graven van zand te verleenen. 11 'p**- Op het verzoek om ontheffing van het verbod tot het P6 afgraven van perceel sectie H no.3493 wordt conform y de rapporten van den Dir.v.Gem.werken en den Inspec teur van Politie afwijzend beschikt. De Voorzitter doet de toezegging aan den Inspecteur van Politie een schrijven te zenden, waarbij hem wordt opgedra gen uitdrukkelijk toe te zien op het naleven van de verordening. 1. de verklaring zal worden onderteekend. y c 2. de begrooting 1939 zal worden gewijzigd. 3. tot uitbetaling van deze bedragen wordt besloten, yj, - ebruik berm irende a.n comtrent 9 April Besloten wordt aan de Erven J.J.v.Schadewijk onder 9 gJL, de voorwaarden genoemd in het rapport van den Direc- n teur v.Gem.werken van 19 April 1939 no.1411 en tegen betaling van 0,50 leges vergunning hiervoor te verleenen. jdrage poedig ïgen en voor m de ïen haaf| daling a. aan dit verzoek kan niet worden voldaan, aange- CL 'itcyfr sien de begrooting 1939 nog niet is goedgekeurd. n. ZT aan dit verzoek zal bij eventueelen brand worden - s f voldaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 276