num- Afzender of voorsteller Datum mer 535 536 537 538 539 540 541 G-ed .Staten van Utrecht G.WieierBurg. Grothestr.13» Soest Voorzitter N.V.Prov.Utr, Electr,My Best.der Ver.voor Chr.Buitengew. Onderwi j s te A1foort Weth.v.Financien Ged.Staten Korte inhoud doen toekomen een van den Minister Sociale Zaken ontvangen brief inzatej goedkeuring werkverschaffing Boschpij 1939. verzoekt een tweetal door de gemeen! geleverde grenssteenen weer terug tel nemen. De Dir.v.Gem.werken brengt teil zake afwijzend advies uit. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit to wijziging der gemeentebegrooting 193 no.21/659 verband houdende met de ge rezen bezwaren tegen de aan de ambte naren ter secretarie Blaas en van Veeren toegekende extra-periodieke s) larisverhoogingen per 1 Jan.1938. i vraagt vergunning tot het leggen vaiu een telefoonkabel langs de Zuidzijde van den Postweg vanaf den Rijksweg Vollenhoven-Amersfoort naar de woniii van haar beambte Bakker en van haar beambte van de Craats. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrei* advies uit bij schrijven dd.18 April 1939, no.794. deelt mede, dat toelating tot de sclil is gevraagd voor J.van der Flier en J.G.Meerwaldtvan wie de eerste ree medisch is onderzocht. Verzocht word om een voorloopige afrekening per to taal en een definitieve na afloop vai het jaar. adviseert den raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot wijzigj der gemeentebegrooting 1939, 4e afd. no.21/660 (egaliseeren en verharden van wegbermen) zenden ter kennisneming een afschrij van een adres van de Commissie genasl "De Weg in het landschap" betreffen^! ontsiering, teweeg gebracht door her.-l zinestations, met verzoek in voorkop de gevallen met de bedoeling daarvar-1 rekening te willen houden. Aldus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 277