3UU P1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Dir.v.Gem.werken van 19 April 1939, no.1011 Aldus wordt besloten. Besloten wordt aan de P.U.E.M. mede te deelen, dat 1/ gjly het verzoek wordt ingewilligd onder de voorwaarden - «A genoemd in het advies van den Dir.v.G-em.werken van 18 April 1939 no.794. Besloten wordt den gemeente-geneesheer Dr.Rupert op te dragen Johan G-.Meerwaldt te keuren en voorts den raad in de eerstvolgende vergadering voor dit doel een crediet aan te vragen. Aldus wordt besloten. 9'/^\ Het college heeft met belangstelling hiervan kennis- Jj genomen en zal in voorkomende gevallen hiermede rekening houden. kjfl'r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 278