Volg num mer Datum Korte inhoud 542 543 544 545 546 Dir.Gem.werken VerVri jwillige Brandweer van Soesterberg" Dir.Gem.werken Best.v/d Motor club A'foort en Omstreken Weth.Gasille bericht naar aanleiding van de namens A.Radstok gedane vraag of de gemeents bereid is het erfpachtsrechtdat 1 Januari 1940 afloopt van het perceel grond, kad.bekend als sectie H no.15; en 1533 te verlengen voor een eenigs. zins langeren termijn. doet 1e. de rekening en verantwoording tos komen omtrent de besteding der van di gemeente ontvangen vergoeding ad 200,= voor werkzaamheden verbonden aan het onderhoud van het materieel, en vraagt 2e. in verband met de overschrijding der uitgaven van het bedrag ad 200 in dezen een oplossing te willen gevH doet toekomen een opgave van den teci nisch ambtenaar Ille klasse K.C.Tilli mans van verricht overwerk voor het maken van het bestek voor den bouw vi de boerderij en verzoekt in dit geval aan genoemden ambtenaar een vergoedi] voor dezen aarbeid toe te kennen. Een nader schrijven van den heer TiliH mans van 22 April j.1. is bij gevoeg! vraagt beschikbaarstelling van een gemeenteterrein, w.o. een gedeelte Soester Duinen, gelegen naast het sportpark "Birkhoven" voor het houde: van een terreinrit voor motoren op 1 Mei en 18 Juni 1939. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrö rapport uit bij schrijven dd.19 Apri] 1939» no.1251» terwijl de Inspecteur van Politie rapport uitbrengt bij schrijven dd.22 April 1939 ,no1325/4 rapporteert, dat hij een onderhoud 3 den heer van Aalst, rentmeester van eigenaren van "vredehof" heeft gehai[ over de vraag, of deze eigenaren be reid zijn de kosten van wijziging het uitbreidingsplan te dragen. De Wethouder heeft hiervoor een bedrag» groot 60,= a 100,= genoemd. Uit- mededeeling van den wethouder blij^, dat het college met de bereidver^lar' van de eigenaren kan rekening houde®1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 279