Volg- num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 57 58 59 60 61 62 Directie Arnhem se he Waterleiding- Maatschappij. Gedeputeerde Sta ten van de provin cie Utrecht. Inspecteur der Di recte Belastingen te Baarn. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Gemeente-Secreta ris •v.Seist, te Am sterdam Gedeputeerde State fan Utrecht. n doet een voorstel inzake invoering van een tarief voor waterverbruik naast het reeds bestaande tarief. zenden een exemplaar van hun besluit tot voorloopige vaststelling van het uitgavenquotientbedoeld in artikel 56, tweede lid, in verband met arti kel pu, negende lid van het Binanci- eele verhoudingsbesluitover het re keningsjaar 19 56* zendt opgave van de aanvankelijk ge raamde zuivere opbrengst van hoofd som en opcenten der grondbelasting en personeele belasting over het boe kingstijdvak 1959/1940. zenden een exemplaar van: a. het Prov.Blad no.08 tot afkondiging van het besluit van de Staten tot vaststelling van een tertiair wegen plan voor de prov. Utrecht; b. het Prov.Blad no.66 tot afkondi ging van de door de Staten vastge stelde "Verdee 1 ingsverordening Tertiaire 'Wegen 19>3 legt over de ingekomen offertes inza ke het onderhoud der schrijfmachines én vraagt beslissing van het College. doet afstand van het te zijnen name staande verlof A, geldende voor de vóórlocaliteit en aangebouwde zaal van perceel hieuwstraat 57, alhier. deelen mede den Directeur der Direc te Belastingen enz. te Utrecht te hebben verzocht de aanslagregeling :van de heffing hoofdsom en opcen ten personeele belasting op te schorten hen; Ken .^en He t tijd maa het Ke1 het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 27