r "3 fJl BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen le namens gemeents dat 1 perceel H no.15| 1 eenis Besloten wordt het erfpachtsrecht van dit perceel grond niet te verlengen. 'ding tos ïr van di ad ;rbonden ierieel,»] iri jding id 20CI LI en gevj den tecïjf J.C.TillI Dor het 1 i bouw vi dit geval vergoedii inen. leer Till j gevoegd/ an een leelte o; t het et houde: een op 1 Leromtre: .19 April spectem t bij 0.1325A erhoud ter van ft gehad aren he- iging vsi en. De bedragi mdUit r blijA dverllar g houde»! 1e. kennisgenomen. s> 2e. besloten wordt aan de vereeniging te berichten, av CLff*. dat van betaling van gemeentewege van de overschre- den uitgaven geen sprake kan zijn, aangezien het y/24./<fs~0 bedrag van 200,= bij overeenkomst is vastgesteld. Besloten 'wordt aan den heer Tillemans een bedrag tyjt. -ySr- van 23,28 berekend naar een aantal van 24 gewone diensturen hiervoor uit te betalen. /fllé l Besloten wordt dit terrein beschikbaar te stellen op 7 Mei en 18 Juni 1939 onder de voorwaarden, ge noemd in het schrijven van 22 September 1938, 1e afd,no.4648 Het college heeft hiervan kennis genomen. G CL4 'h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 280