Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 547 Dir.v.Gem.werken 548 Ued .Heidemaatschap pij, Arnhem 549 Secretaris bericht omtrent het verzoek van de Gei! J.G.en P.Swager tot aankoop van een strook grond van het aan de Molenstraal O.Z.gelegen perceel, kad.bekend als sej tie H no.5780. doet toekomen een begrooting van koste: betreffende het in werkverschaffing do uitvoeren van het verharden van versolt lende wegbermen in de gemeente (Soestei bergschestraatenz.) De voor subsidie in aanmerking komende kosten (arbeids- loonen) worden geraamd op 12.500,=. De materiaal e.a.kosten op 8000,=. deelt mede, dat een schrijven met bij-1 lagen van den Minister van Economische Zaken is ontvangen betreffende eventu- eele distributie van levensmiddelen. Blijkens die stukken wordt aanbevolen tijdig maatregelen op de distributie regeling betrekking hebbende, te nemen, Spreker adviseert twee ambtenaren hier voor aan te wijzen die in een voorko mend geval met de administratie zullen: worden belast. In overleg met den Tecii nisch Ambtenaar van het Gasbedrijf en den Chef van de afdeeling Financiën stelt de Secretaris voor de heeren JJ. Gerritse en F.A.Mud te belasten met del uitvoering van eventueele maatregelen met betrekking tot de distributie van levensmiddelen. Beslote verzoek zien he zoodat aanleid te stel Beslote: specteu: van Soc: die te 1 Het colf vereeni^ taris wc 550 Dir .Gein. werken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. G-elet op 1-6 Anril 2/517 in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 281