U V «J* V L* Jl V Mi Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen en No n de Geil n een A lenstraai i als sa in koste: Ffing dcj 1 versct (Soest*) 3ubsidie irbeids .500, )00, Besloten wordt aan adressanten te berichten, dat het verzoek nog niet opportuun kan worden geacht, aange zien het uitbreidingsplan nog niet is goedgekeurd zoodat er op dit oogenblik voor het college nog geer aanleiding bestaat deze aangelegenheid aan de orde te stellen. Besloten wordt door tusschenkomst van den Rijksin specteur voor de werkverschaffing aan den Minister van Sociale Zaken te verzoeken hiervoor een subsi die te verleenen. net bij- ïomische eventu- Lelen. )evolen .butie- ;e nemer, 'en hier roorko- zullen .en Teel 'ijf en Lciën ren J.JJ i met de| ■egelen ie van erzoek n de Het college kan zich volkomen met het bovenstaande vereenigen, zoodat conform het advies van den Secre taris wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 26 April 1959 no.38 wordt besloten de aanvrage no. 2/51 7 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 282