Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 551 De Voorzitter. deelt mede, dat de Incassobank wegen wettelijke aansprakelijkheid inzake het paard van Vijfschaft, /.Ö0,= heef uitgekeerd, waaronder ƒ.50,60 schade vergoeding, uit te betalen aan Vijf schaft, voornoemd. H Besloten indien u nieuw pa< lijk getef en een v? losten, den kunne 552 wethouder Gasille. legt over een kennisgeving van vei ling van een perceel boschgrond in de nabijheid van het monnikenbosch, thans in eigendom van de familie van Hofslot. Spreker heeft bij het Staats boschbeheer een onderzoek doen in stellen omtrent de deugdelijkheid van het terrein, de eventueele aankoop- waarde alsmede de kosten omtrent het ontginnen van het terrein. Spreker vraagt het oordeel van de vergadering over eventueelen aankoop door de gemeente. Hoewel de tot aankc ■inning j een voorc De Wethoi overlegge gemeente ge lijkt ijdi de wegen, me van de koopen pe D.no.852, 1069 en 1 555 fa.J.C.J.Knegt en Zonen te Amsterdam deelt mede dat de premie voor de glat verzekering der semi-permanente en noodwoningen zoomede der schuurtjes behoorende bij de noodwoningen kan worden verlaagd van 82,= per 5 jaai tot ƒ.74,per 5 jaar indien de 54 ruiten van blauw cathedraalglas in de slaapkamerdeuren binnenshuis van de verzekering kunnen worden uitge sloten Besloten een premi we ruiten 554 Muziekvereeniging "Patientia Vincit Omnia" te Soest. vraagt ontheffing van de betreffende bepalingen der Winkelsluitingswet voor het houden van een muziekcon cours op ue buitenplaats "Vredehof, tot des avonds 11 uur, op 17 Mei - 18 Mei - 24 bf 25 Mei en 29 Mei 19)9' De Inspecteur van Politie brengt gun stig advies uit. Ontheffini le end voo; specteur 1 555 Bestuur Soester Mu ziekvereeniging "Patientia Vincit Omnia" vraagt den Raad in aanmerking te mo gen komen voor een geschenk bij de hei denking van haar 40-jarig bestaan. De Secretaris deelt mede, dat het sci ven aan den Raad op een misverstand berust, zoodat net geacht kan worden gericht te zijn aan Burgemeester en Wethouders. De bedoeling is een klei' stoffelijk blijk van medewerking b.v. een zilveren tak of medaille te vra gen. Besloten w teschikbae

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 285