BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen x wegen sake heef schade i Vijf- Besloten wordt /.3Q,60 uit te betalen aan Vijfschaft, A indien uit een verklaring blijkt, dat Vijfschaft een nieuw paard heeft aangeschaft. Voorts moet een behoor lijk geteekende kwitantie door hem worden overgelegd en een verklaring, dat hij de gemeente vrijwaart van alle kosten, die eventueel nog uit deze aangelegenheid zou den kunnen voortspruiten. n vei- :id in osch, lie van Staats* n in- eid van| ikoop- ent het 1 de aankoop A Hoewel de aankoopwaarde gering is, wordt besloten niet tot aankoop over te gaan, aangezien de kosten van ont ginning in verhouding tot de koopsom te groot zijn om een voordeel in de toekomst te verwachten. De Wethouder wordt gemachtigd met Notaris knoppers te overleggen omtrent het behoud van het eigendom voor de gemeente van den aldaar aanwezigen openbaren weg met gelijktijdige vervallenverklaring van het eigendom van de wegen, zooals die thans nog op het kadaster ten na me van de gemeente Soest voorkomen en op het te ver- koopen perceel geprojecteerd zijn onder het nummer sectie D.no.832, op de perceelen kadastraal bekend sectie I).nummers 1069 en 1072. de glasj Besloten wordt deze verzekering te prolongeeren tegen f te en een premie van .74,= voor 3 jaar, waarbij de 54 blau- uitjes we ruiten uitgezonderd worden /ft*. kan r 5 jaarl ie 54 as in is van uitge- effende Ontheffing van de desbetreffende bepalingen wordt ver- swet, leend voor de uren vermeld in het advies van den In- kL kcon- specteur van Politie van 22 April 1939. iehofII iiei - li ei 1939-1 ngt gun-1 te mo- ij de hei taan. het sci rstand worden eren en klei* g b.v. te via- Besloten wordt hiervoor een groote zilveren medaille |k ^schikbaar te stellen. k tb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 286