■Bei St, fai Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 556 557 558 559 560 5 61 562 Minister van Socif ale Zaken. De Voorzitter. Neder1.Heidemaat schappij te Arnhemi Directeur van Ge meentewerken. Bestuur der Woning stichting "Patrimonium" te Soest. G.J.Schmidt, Dal- weg 16. Hoofd afdeeling Sociale Zaken ter Secretarie doet mededeeling van de regeling be treffende extra hulp aan werklcozen 19^9 (Steunverleening B. adviseert den Baad voor te stellen de vergoeding als bedoeld in art. 101 lid 5 der L.O.Wet 1920 voor de bijzondere scholen, met uitzondering van die dei EngendaalscLool over het jaar 1956 vast te stellen op 11,58 per leer ling voor g.l.o. en ƒ.10,49 voor u.l.tl verzoekt een voorschot ad /.1500,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden verbonden aan het ega- liseeren en verharden van wegbermen. bericht naar aanleiding van het ver zoek van de Gebr.Tammer om ontheffing van het verbod tot het graven naar Zand op: Ie. een terrein gelegen tusschen den Postweg en den Schoolweg; j2e. een terrein gelegen tusschen de Verl.Tempellaan en het militaire nood landingsterrein, eadviseerd wordt de gevraagde onthef ing te weigeren. Het Col Haad va verleen» Aldus w» deelt mede, dat gevolg zal worden ge geven aan den inhoud van het schrijven van Burgemeester en Wethouders van 21 Pebruari 1959, 4e afd.no.1411. bericht naar aanleiding van het schrif yen dd. 9 Maart 1959, 1e afd.no. 1529( waarbij dezen een strook grond aan de Soesterbergschestraat in koop wordt aangeboden. Besloter te verle Op het hennisge Besloten zich in deelt mede, dat op 5 April 1959 spoed halve in de Willem Arntsz Hoeve is op' genomen de armlastige krankzinnige p.L.Ebbenhorstvoorloopig op kosten dezer gemeente. Ge familie (niet onderhoudsplichtig) zou gaarne zien, dat patiënt in een B.K.inrichting werd verpleegd en wel in de StJoseph-stichting te Apeldooh in welk geval de familie /.j500,= pel jaar wil bijdragen. 'esloten dosepi familie Ke reeds Eeente He yoor de a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 287